Ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas II dalis Pabaiga. Pradžia I dalyje. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas 1 dalies komentaras apibendrintas paaiškinimas. Pajamų pripažinimas priklauso nuo vieneto vykdomos veiklos specifikos ir suteiktų paslaugų pobūdžio: Kai draudimo sutartyje numatyta įmoka pasirašyta visam draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ilgiau negu vieną mokestinį laikotarpį, tai į uždirbtas pajamas įtraukiama tik ta draudimo įmokų dalis, kuri priskiriama tam mokestiniam laikotarpiui, per kurį buvo suteiktos draudimo paslaugos t.

Pajamos už draudimo paslaugas pripažįstamos ne gyvybės draudimo įmonės uždirbtomis pajamomis suteikus draudėjui draudimo paslaugą arba jos dalįneatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Draudimo įmokos pripažįstamos draudimo įmonės uždirbtomis pajamomis atsižvelgiant ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms draudimo sutarties galiojimo laikotarpį ar apsaugos galiojimo laikotarpį, jei jis nesutampa su sutarties galiojimo laikotarpiu.

Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies ir sustabdžius draudimo apsaugą, kaip numatyta Draudimo įstatymo 96 str. Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką ar jos dalį ir atnaujinus draudimo apsaugą, likusi įmoka arba perskaičiuota įmokos dalis, jei atnaujinus draudimo apsaugą buvo peržiūrėtos draudimo sutarties sąlygos ir ji buvo sumažinta, uždirbtomis pajamomis pripažįstama per likusį draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį.

Pelno nuostolio ataskaita ir jos analizė - bugis.lt

Jei pagal ne gyvybės draudimo sutarties sąlygas draudimo apsauga galioja nestabdoma draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos dalies, tai nesumokėta įmoka, tenkanti galiojusiam draudimo apsaugos laikotarpiui, pripažįstama draudimo įmonės uždirbtomis pajamomis. Draudimo įmonės pajamomis pagal nutrūkusias ar pasibaigusias draudimo perdraudimo sutartis pripažįstama draudimo perdraudimo įmoka uždirbta per apsaugos galiojimo laikotarpį, nepriklausomai ar draudimo perdraudimo įmoka buvo sumokėta ar ne.

Abejotinos pasirašytos įmokos, apskaičiuotos pagal draudimo įmonės pastoviai taikomą pasitvirtintą abejotinų pasirašytų įmokų vertinimo metodiką, priskirtinos tam mokestiniam laikotarpiui, per demo sąskaitos prekyba buvo suteiktos draudimo paslaugos, apskaičiuojant pelno mokestį, nemažina draudimo įmonės uždirbtų pajamų.

Draudimo tarpininkų brokeriųvykdančių tarpininkavimo veiklą tarp draudiko ir draudėjo, tokios veiklos uždirbtoms pajamoms priskiriamas sutartyse su draudiku nustatytas komisinis atlyginimas procentas nuo draudimo įmokų arba fiksuota atlyginimo suma.

Civilinio kodekso 6. Kai vienetas pagal komiso sutartį parduoda ne jai, o komitentui priklausančias prekes, parduotų prekių pajamos į vieneto pajamas neįtraukiamos. Pajamos už prekes, parduotas konsignacijos sutarties pagrindu, pripažįstamos tada, kai įgaliotas atstovas tarpininkas prekes perduoda trečiajam asmeniui.

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkų uždirbtoms pajamoms priskiriamas komisinis atlyginimas ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms tarpininkavimą perkant ir parduodant vertybinius popierius.

Leidinių prenumeratos pajamos uždirbtoms pajamoms priskiriamos tolygiai jas paskirsčius per prenumeratos laikotarpį, kurį jos pristatomos. Pagal lizingo finansinės nuomos sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, nuomininkas už teisę naudotis ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms tikru turtu nuomotojui moka iš anksto sutartas dažniausiai periodines įmokas.

Lizingo finansinės nuomos sutartyje, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, įmokų sumą sudaro išperkamo turto kainos dalis ir palūkanos. Atsižvelgiant į šios lizingo finansinės nuomos veikos ypatumus, vienetų, vykdančių tokią veiklą, uždirbtoms pajamoms priskiriamos palūkanos ir kitų sutartyje numatytų paslaugų kaina.

Palūkanų pajamos pripažįstamos pagal kaupimo apskaitos principą laikant, kad palūkanos kaupiasi pagal sutartyje nurodytą palūkanų normą nuo mažėjančios bazės.

Dokumento peržiūra

Tais atvejais, kai nutraukiama lizingo sutartis, lizingo gavėjas apmokestinamosioms pajamoms priskiria sumą, kuri gaunama, kai likusi lizingo davėjui neapmokėta ilgalaikio materialiojo turto kainos dalies suma yra didesnė už grąžintino turto likutinę vertę.

Jeigu nutraukus lizingo sutartį, lizingo gavėjas apskaičiuoja nuostolį, kaip likusios neapmokėtos turto kainos dalies ir perduoto turto apskaičiuotos likutinės vertės skirtumą, tai skirtumas nepriskiriamas leidžiamiems atskaitymams, nes tokios ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms gavėjo patirtos lizingo sutarties nutraukimo išlaidos nėra susijusios su pajamų uždirbimu turtas toliau nenaudojamas lizingo gavėjo veikloje.

Pavyzdys naujas Įmonė A m. Lizingo sutartis sudaryta 24 užsidirbti pinigų yra nuodėmė laikotarpiui ir įmokos pradėtos mokėti nuo m.

Įmonė A turtą lizingavo iki m. Vėliau pagal trišalę sutartį įmonė A perleidžia savo teises ir pareigas, įgytas pagal lizingo sutartį su lizingo kompanija B trečiai ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms — įmonei C, t.

ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms skaitmeniniai pinigai kaip užsidirbti pinigų

Turto perdavimo momentu įmonės A apmokėta lizinguojamo dvejetainiai variantai algobitas vertė yra Eur, o neapmokėtoji vertė sudaro 90 Eur. Turto perdavimo momentu įmonės A apskaitoje lizinguojamo turto likutinė vertė sudaro Eur. Pirmasis lizingo gavėjas, t. Antrasis lizingo gavėjas — įmonė C sumoka šią 37 Eur sumą pirmajam lizingo gavėjui — įmonei A, kaip patirto nuostolio kompensaciją už perduotą turtą.

 • Dėl draudimo įmonių metinės finansinės atskaitomybės
 • Apie tai, ką galima užsidirbti užsikimšus ragui
 • Kaip gerai uždirbti

Nutraukus lizingo sutartį, pirmojo lizingo gavėjo apskaičiuotas nuostolis, kaip likusios neapmokėtos turto kainos dalies ir perduoto turto apskaičiuotos likutinės vertės skirtumas pavyzdyje — 37 Eurleidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas, nes šios lizingo gavėjo patirtos lizingo sutarties nutraukimo ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms išlaidos nėra susijusios su pajamų uždirbimu turtas toliau nenaudojamas lizingo gavėjo veiklojetodėl jos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos neleidžiamiems atskaitymams.

Tokiu atveju, kai antrasis lizingo gavėjas kompensuoja pirmajam lizingo gavėjui tik patirtų išlaidų sumą pavyzdyje — 37 Eur ir pelnas negaunamas, — pelno mokesčio objekto nėra rezultatas lygus nuliui.

Pažymėtina, kad pirmasis lizingo gavėjas perleidžiamojo turto likutinės vertės pavyzdyje — Eur leidžiamiems atskaitymams nepriskiria. Pirmojo lizingo gavėjo iš įmonės C gauta kompensacija pavyzdyje — 37 Eur už lizingo įmonei sumokėtas įmokas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pardavimo pajamomis nelaikoma. Tuo atveju, kai kelionių agentūra savo vardu parduoda viešbučių rezervavimo paslaugas ar kelionių bilietus, agentūros kur rasti ar užsidirbti pinigų priskiriama parduotų viešbučių rezervavimo paslaugų ar bilietų vertė.

Akcizus sumoka akcizais apmokestinamos prekės gamintojas jei pagaminama toje šalyje arba importuotojas.

ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms

Tais atvejais, kai pridėti prie parduodamos prekės kainos akcizai sumokami, jie priskiriami įmonės leidžiamiems atskaitymams, o pajamomis, gautomis už parduotą produkciją, yra laikoma visa turto rinkos kaina, išskyrus PVM.

Pajamoms priskiriamos palūkanos, autoriniai atlyginimai honorarai ir kitos pajamos, kurios gali būti nuolatinės ar vienkartinės, atsižvelgiant į vieneto vykdomą pagrindinę veiklą ir kitos investicinės bei finansinės veiklos pajamos, įskaitant PMĮ 12 str. Vienetai, kurie, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami finansines ataskaitas, privalo vadovautis ar vadovaujasi VAS nuostatomis, apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, subsidijų dotacijų panaudotąją dalį pripažįsta pajamomis pvz.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms, negautoms pajamoms kompensuoti skirta dotacija pripažįstama panaudota tokia dalimi, kiek per tam tikrą laikotarpį apskaičiuojama negautų pajamų.

Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti nepriskiriama apmokestinamosioms pajamoms. Šiuo atveju mažinama sąnaudų, kurioms kompensuoti dotacija gauta, suma. Jei prekės mainomos į kitą produkciją ar paslaugas, tai pagal tokį mainų sandorį pardavimo pajamas pagal rinkos kainą turi pripažinti abu vienetai tą mokestinį laikotarpį, kurį perduodamos mainomos prekės.

Šio standarto nuostata, kad jei teisė į finansinio turto ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms už pinigus ar kitą atlygį perleidžiama kitai įmonei, tačiau įmonė nepraranda teisės kontroliuoti šį turtą, tai nuosavybės teisę perleidžianti įmonė sandorį registruoja kaip užstatu garantuotą skolinimąsi, taikytina atpirkimo sandoriams nes perleistą teisę į nuosavybę įmonė po tam tikro laiko išpirks.

Vertybinių popierių VP atpirkimo sandoriai, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, taip pat gali būti vertinami kaip lėšų skolinimosi kreditavimo sandoriai, pateikus finansinį užstatą. Todėl vienetui perleidus VP pagal atpirkimo sandorį pirkėjui, parduotas turtas lieka pardavėjo apskaitoje, o iš pirkėjo gauti pinigai pripažįstami kaip gauta paskola. VP perleidimo pajamos ar nuostoliaiapskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nenustatomos nėra pelno mokesčio objektoo juos atpirkus, jų įsigijimo kaina vienetui nesikeičia t.

VP atpirkimo ir perleidimo kainų skirtumas laikomas atlyginimu už pinigų skolinimąsi palūkanomis ir gali būti priskiriamas leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str.

Kita atpirkimo sandorio šalis — pirkėjas, kuriam perleidžiami VP, už perleistus VP pardavėjui sumokėtos ir iš jo gautos VP atpirkimo kainos skirtumą pripažįsta palūkanų pajamomis pagal kaupimo principą. Jei VP pirkėjas pats sudaro ir įvykdo atpirkimo sandorį su trečiuoju asmeniu, tam sandoriui taikomos analogiškos taisyklės. Tačiau jei VP pirkėjas atpirkimo sandorio laikotarpiu, siekdamas ekonominės naudos, pats perleidžia įsigytus VP, kuriuos vėliau turės grąžinti pardavėjui, ne pagal atpirkimo sandorį, ir grąžina VP išpirkęs juos aktyvioje rinkoje, tai jis turi pripažinti VP perleidimo pajamas PMĮ 16 str.

Jeigu sudarius atpirkimo sandorį, pardavėjas, vadovaudamasis Finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymo nuostatomis, pakeičia ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms sandorio metu pirkėjui perleistus VP į lygiavertį finansinį užstatą t.

Jei vienetas neįvykdytų atpirkimo sandorio ir neatpirktų VP, tai toks sandoris būtų laikomas VP pirkimo-pardavimo sandoriu.

užsidirbti pinigų kursuose būdų užsidirbti pinigų

Tokiu atveju vienetas turi pripažinti VP perleidimo pajamas pagal rinkos kainą nuo jų perleidimo pirkėjui datos PMĮ 16 str. Tokie ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms, kuriuose nenumatytas pardavėjo įsipareigojimas, o tik teisė atpirkti VP arba tik pirkėjas turi teisę grąžinti VP už sutartyje nustatytą pirkimo ar kitokią kainąapmokestinami kaip VP pirkimo-pardavimo sandoriai.

Pelno nuostolio ataskaita ir jos analizė

Vertybinių popierių paskolos sandoriai, kai viena sandorio šalis skolintojas ribotam ar neribotam terminui perduoda kitai sandorio šaliai skolininkui VP, o VP gavėjas įsipareigoja pagal skolintojo prekyba 2020 m per nustatytą terminą grąžinti to paties emitento tokį pat kiekį tokios pat rūšies VP ir mokėti palūkanas jeigu sutartis nenustato ko kitamokestine prasme prilyginami atpirkimo sandoriams.

Išskyrus tuos atvejus, kai, vertinant vieneto atliktų veiksmų visumą, VP paskolos sandoriai savo esme atitinka VP pirkimo—pardavimo sandorius. Vertybinių popierių paskolos sandorių atveju, VP perleidimo pajamos ar nuostoliaiapskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nenustatomos nėra pelno mokesčio objektoo grąžinus VP, jų įsigijimo kaina vienetui nesikeičia t.

Skolintojas, už paskolintus VP gaunantis palūkanas ir su VP susijusias kompensacijų sumas pvz.

Seimas ėmėsi svarstyti draudimo brokerių mirtį žadančias pataisas

Pavyzdys Pagal sutartį UAB X vienam mėnesiui be atlygio, tikslu stabilizuoti turimų akcijų kainą rinkoje, perleidžia paskolina investiciniam bankui B bendrovės Y akcijų. Bankas B įsipareigoja po tam tikro laikotarpio grąžinti ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms bendrovės Y akcijas.

Šio akcijų paskolos sandorio rezultate UAB X, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nei pajamų nei nuostolių neatsiranda, o grąžintų bendrovės Y akcijų įsigijimo kaina nesikeičia.

Nustatant mokesčio bazę pajamomis nelaikomos į pajamas neįtraukiamos : pardavimo PVM; apskaitoje registruojamos pajamų sumos tais atvejais, kai nurašomos per didelės įvairių apskaitoje formuojamų atidėjimų sąnaudoms sumos, jei tie atidėjimai pagal PMĮ nuostatas nepriskiriami leidžiamiems atskaitymams; PMĮ 33 str. Pagal PMĮ nuostatas kiekviena įmonė yra atskiras apmokestinamasis vienetas. PMĮ 16 str. Pagal PMĮ 14 str. Perleidus investicijas akcijasfinansinio turto vertės padidėjimo pajamos apskaičiuojamos iš investicijų akcijų pardavimo kainos atėmus faktišką jų įsigijimo kainą, neatsižvelgiant į padidėjusią sumažėjusią investicijų į asocijuotas įmones vertę dėl ojo VAS nuostatų taikymo.

Atgalinio lizingo finansinės nuomos sandoris pelno mokesčio tikslams taip pat gali būti laikomas finansavimo už užstatą sandoriu, jei pagal tokį sandorį: numatytas nuosavybės teisės perėjimas ir turtas iš lizingo davėjo atperkamas ta pačia kaina, kuria jis prieš tai buvo parduotas tam lizingo davėjui, ir sandoris visiškai įvykdomas.

Pavyzdžiai 1. Nustatyta pastato likvidacinė vertė — Eur t, nusidėvėjimo normatyvas — 8 metai. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. Po vienerių metų nuo pastato eksploatacijos pradžios paaiškėjo, kad dėl apyvartinių lėšų stygiaus įmonė A negalės laiku grąžinti paskolos.

Pastatas lizingo davėjui parduodamas rinkos kaina — už 1 Eur ir už tą pačią 1 Eur kainą iš lizingo davėjo atperkamas. Sutarties sudarymo mokestis — 12 Eur. Tarkime, kad įmonė A ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms pastato pardavimo lizingo davėjui ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskyrė Eur nusidėvėjimo sumą.

Šio pastato iki jo perleidimo lizingo davėjui nenudėvėta įsigijimo kainos dalis sudarė Eur 1 Eur — Eur. Pardavus pastatą ir gavus pinigus iš lizingo davėjo, Eur 1 Eur — Eur turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įmonės A pajamoms nepriskiriama.

Įmonė A turės tęsti kliūčių akcijų variantai atgalinio lizingo finansinės nuomos sutartį gauto pastato nusidėvėjimo skaičiavimą tuo pačiu tiesiniu metodu nuo nenudėvėtos iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, padidintos sutarties sudarymo mokesčio suma, t. Įmonė A ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams šią kainą galės priskirti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas pastatas, nustatytą maksimalų laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas ar amortizacija iki jo perleidimo lizingo davėjui.

Pagal atgalinio lizingo finansinės nuomos sutartį mokamos palūkanos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str.

 1. Только Джезерак последовал за ним из Зала Совета на пестрые, людные улицы города.

 2. Затем грянула вспышка стали и хрусталя, и металлические руки стремительно сомкнулись на .

 3. Они разочаровали Элвина: он бы многое дал, чтобы воочию увидеть поднимающиеся ввысь горы старинных записей и собственных грез.

 4. Kalnakasis yra kas
 5. Lengvas pinigų uždirbimas pradedantiesiems internete

Sąlygos analogiškos kaip ir 1 pavyzdyje, tik šiuo atveju pastatas lizingo davėjui parduodamas už Eur rinkos kainą. Pardavus pastatą ir gavus pinigus iš lizingo davėjo, - 87 Eur Eur — Eur turto vertės sumažėjimo nuostolis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įmonės A leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas. Įmonė A į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus šią kainą galės įskaityti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas pastatas, nustatytą maksimalų laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas iki jo perleidimo lizingo davėjui.

 • Seimas ėmėsi svarstyti draudimo brokerių mirtį žadančias pataisas - Verslo žinios
 • Šis įstatymo projektas dabar bus svarstomas komitetuose, vėliau bus dar balsuojama Seime.
 • Mokesčių žinios » » VMI konsultuoja » Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (II dalis)
 • Kada, vykdant ilgalaikes sutartis, pripažįstamos pajamos?

Jei atgalinio lizingo finansinės nuomos sutartis nutraukiama įskaitant atvejus, kai iš šios sutarties kylančios teisės ir prievolės perleidžiamos trečiajai šaliaitai tokia sutartis pelno mokesčio tikslams laikoma ilgalaikio turto pirkimo—pardavimo sutartimi. Tokiu atveju vienetas turės pripažinti ilgalaikio turto perleidimo pajamas turto vertės padidėjimo pajamas pagal rinkos kainą nuo to turto perleidimo lizingo davėjui pirkėjui datos PMĮ 16 str.

Taip pat jis turės perskaičiuoti iki sutarties nutraukimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtinas ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudas, laikantis PMĮ 19 str. PMĮ 19 str. Taikant vienkartinės pakuotės užstato sistemą, tiek gamintojo, tiek prekybinės įmonės, pardavusios prekę, supakuotą į vienkartinę pakuotę, apmokestinamosiomis pajamomis laikoma tos prekės kaina be užstato už vienkartinę pakuotę.

Pajamų ir sąnaudų pripažinimas (II dalis)

Vienetai, parduodami gaminius vienkartinėse pakuotėse, kurioms taikoma užstato sistema, apskaitos dokumentuose atskirai nurodo gaminio kainą ir pakuotės užstato dydį. Todėl prekių gamintojai tiekėjai parduodami prekes pirkėjui prekybos įmonei PVM sąskaitoje faktūroje atskirai nuo produkto kainos, į kurią įeina ir vienkartinės pakuotės vertė, nurodo užstato vertę.

Ankstesnėse pamokose mes pateikėme bendrą informaciją apie finansines ataskaitas. Kitose trijose pamokose mes gilinsimės, kas yra pelno nuostolio ataskaita, balansas ir pinigų srautų ataskaita. Vėlesnėse pamokose išmoksime kaip vykdoma kompanijos veiklos finansinė analizė. Pelno nuostolio ataskaita Pirmoji iš finansinių ataskaitų yra pelno nuostolio ataskaita, kurioje apibendrinama, kaip kompanijai sekėsi per praėjusį ketvirtį ar metus. Ar kompanija veikia pelningai?

Atitinkamai prekybos įmonių ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms pirkėjams gyventojams išduotame kasos aparato kvite bei pagal išduotą kvitą išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje paimtas užstatas už vienkartinę pakuotę, į kurią įpakuotos parduodamos prekės, taip pat nurodomas atskirai nuo parduotų ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms kainos.

Šios nuostatos taikomos nepriklausomai nuo to, ar prekybos įmonei, paėmusiai iš gyventojo užstatą už vienkartinę pakuotę, gyventojas vėliau grąžina šią pakuotę, ar ne, t. Pagal PPATĮ nuostatas, užstato už vienkartines pakuotes sistemos Administratorius yra pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, įsteigtas vadovaujantis Asociacijų įstatymo ar Viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Investicijų įstatymo nuostatomis, viešojo ir privataus sektorių partnerystė VPSP — tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, kuris investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas nustatytą ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas dvejetainiai variantai mokosi. Nuo sudarytos VPSP sutarties priklauso privataus subjekto pajamų pripažinimas.

Dažniausiai pasitaikantys VPSP sutarties atvejai: kai sukurtą turtą privatus asmuo naudoja nuosavybės teise. Jeigu pagal VPSP sutarties sąlygas privatus asmuo sukuria naują ilgalaikį turtą, kuris per minėtos sutarties laikotarpį nuosavybės teise priklausys privačiam asmeniui ir bus naudojamas privataus asmens ekonominėje veikloje, tai visa to turto įsigijimo pagaminimo kaina neatsižvelgiant į tai, kad statybos darbai kainavo daugiau nei buvo planavęs privatus asmuo į sąnaudas perkeliama ir iš pajamų atskaitoma dalimis, skaičiuojant nusidėvėjimą.

Pats vienetas nusistato ar brokerio atlygis gali būti priskiriamas sąnaudoms ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo laikotarpį, ne trumpesnį negu nustatyti PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai metais ir likvidacinę vertę. Šiuo atveju, sukūrus turtą, jis nuosavybės teise priklausys privačiam subjektui Nekilnojamojo turto registre užregistruos privatus subjektasir bus naudojamas privataus subjekto ekonominėje veikloje, o valdžios subjektui bus perleistas sutarties įgyvendinimo pabaigoje balansine verte be atlyginimo.

Atsižvelgiant į tai, visos privataus subjekto sutarties vykdymo laikotarpiu iš valdžios subjekto gautos pajamos už turto pastatymą ir pajamos už kitas paslaugas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, priskiriamos pelno mokesčio bazei, o su tokių pajamų uždirbimu susijusios faktiškai patirtos sąnaudos taip pat ir apskaičiuotas to turto nusidėvėjimas — leidžiamiems atskaitymams.

Jeigu privačiam subjektui sukūrus naują turtą, jį nuosavybės teise Nekilnojamojo turto registre užregistruos valdžios subjektas, t. Legalus dvejetainis variantas atveju laikoma, kad dalis iš valdžios subjekto per sutarties vykdymo laikotarpį gaunamų pajamų priskiriama privataus subjekto pajamoms už teikiamas objekto aptarnavimo, priežiūros ir kt.

Pajamų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą ir šio principo taikymo tvarka nustatyta PMĮ 8 ir 9 straipsniuose žr. PMĮ 8 ir 9 str. Neigiamo prestižo priskyrimo pajamoms tvarka nustatyta PMĮ 7 str. PMĮ 7 str.

Galbūt jus domina